دانشجویان

  • راهنمای طراحی دیوارهای حایلراهنمای طراحی دیوارهای حایل

    دانشنامه آب ایران، نشریه شماره ۳۰۸ (راهنمای طراحی دیوارهای حائل) نشریه شماره ۳۰۸ (راهنمای طراحی دیوارهای حایل‌) است و زیر نظر کمیته تخصصی سد و تونل‌های انتقال دفتر استانداردها و معیارهای فنی شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران تهیه شده است. عنوان نشریه شماره ۳۰۸ نشان می‌دهد، هدف از تهیه آن در دسترس قرار دادن مجموعه‌ای […]

    نویسنده/ گردآورنده:نشریه شماره308دسته بندی:,
ads